სკოლამდელი მომზადების სამუშაო პროგრამა მომავალ პირველკასელებისათვის

სკოლამდელი განათლების საფეხურზე ,,პეგასში“ აღსაზრდელს ვუქმნით მშვიდ, მეგობრულ და
უსაფრთხო გარემოს. ჩვენი ამოცანაა, რომ გასართობ-შემეცნებითი აქტივობებით მოსწავლეს
გაუვითაროთ ცნობისმოყვარეობა და მოტივაცია სასკოლო ასაკისთვის.
პროგრამა აქცენტს აკეთებს აღსაზრდელის გამართული მეტყველების უნარის განვითარებაზე,
რომელიც მნიშვნელოვნად განაპირობებს თვითდამკვიდრებასა და თვითგამოხატვას ზოგადი
განათლების დაწყებით საფეხურზე.
_______________________________________________________________________________________
______
სასწავლო პოლიტიკა
��„ათამაშე“ და ,,გააცანი“;
��ჯგუფური მუშაობის ელემენტები;
��წერა-კითხვის ელემენტები ქართულსა და ინგლისურ ენებში;
��არითმეტიკის ელემენტები;
��ფიზიკურ-სპორტული განვითარება;

_______________________________________________________________________________________
______
მისაღწევი შედეგები
✅შეუძლია პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა;
✅საკუთარი ნივთებისა და პირადი სასწავლო სივრცის მოწესრიგება;
✅აღიქვამს საკუთარ თავს გუნდის წევრად;
✅ფლობს ელემენტარულ დონეზე ქცევის ეტიკეტს;
✅შეუძლია საკუთარი ფიქრებისა და ემოციების თავისუფლად გამოხატვა;
✅შეძლებისდაგავარდ მართავს საკუთარ ემოციებს;
✅ცდილობს, დაფიქრდეს აზრის გამოთქმამდე;
✅ადეკვატურად რეაგირებს უფროსის მიერ მიწოდებულ ინსტრუქტაჟსა და მითითებაზე;