სკოლის მისია

სკოლის მისია

  • აღზარდოს ინტელექტუალური, მაღალი ზნეობის, გამოკვეთილი მოქალაქეობრივი პოზიციის მქონე სრულყოფილი პიროვნება.
  • შექმნას შესაბამისი გარემო მოსწავლეთათვის თავისუფალი, შემოქმედებითი, ინტერკულტურული სამოქალაქო ცნობიერებისა და ტოლერანტობის ჩამოყალიბებისთვის. სწავლა–სწავლების სიღრმისეული შემეცნებისა და ცოდნის ტრანსფერისთვის.
  • შესძინოს კომუნიკაციის, ახალი ინფორმაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტურად ათვისების, მთელი ცხოვრების მანძილზე ახალი ცოდნისა და საჭირო ჩვევების დამოუკიდებლად შეძენის უნარი.
  • მოამზადოს მოსწავლეები საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისთვის.

სკოლის მიზანი

  • შეუქმნას მოსწავლეს აუცილებელი საგანმანათლებლო სივრცე და პირობა მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად.
  • მოამზადოს მოსწავლე უმაღლესი, ან პროფესიული განათლების მისაღებად. ჩამოუყალიბოს უწყვეტი განვითარების, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ახალი ცოდნისა და ჩვევების დამოუკიდებლად შეძენის უნარი.
  • აღზარდოს ტოლერანტი, კრიტიკულად მოაზროვნე, ეროვნული, დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების მქონდე მაღალზნეობრივი ინდივიდი.
  • იზრუნოს მოსწავლის განვითარებაზე, სამოქალაქო და სამართლებრივი პასუხისმგებლობების ჩამოყალიბებაზე.

გახადოს მოსწავლის სასკოლო ცხოვრება საინტერესო, მრავალფეროვანი და სახალისო.