პროექტი “არადრო და არასივრცე ქართულ მხატვრულ ლიტერატურაში”.

🟢სკოლა “პეგასში” განხორციელდა ქართულისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრების ინტეგრირებული აკადემიური პროექტი “არადრო და არასივრცე ქართულ მხატვრულ ლიტერატურაში”.
🔵“პეგასის” საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებმა დაამუშავეს და დაიცვეს აკადემიური თემები, მოამზადეს რეფერატები, გამართეს დებატები.
📎 მითის არქეტიპების განსაზღვრა და მისი მხატვრული ასახვა ქართულ ეპოსში “ამირანი”.
📎 “ვეფხისტყაოსნის” პერსონაჟთა სახელების ეტიმოლოგიაში არსებული მითოსური და არქეტიპული საწყისები.
📎 ვაჟა-ფშაველა “ერთ-ერთი არქაული ბავშვი”, რომელიც კაცობრიობას შემორჩა “სტუმარ-მასპინძლისა” და “ალუდა ქეთელაურის” მაგალითზე.
📎 თანამედროვე ცხოვრებაში არქეტიპული სამყაროს არსებობა და მტკიცებულება მსოფლიოში რეალური, ლიტერატურული და ბრენდული სამყაროს მაგალითზე.
🟢პროექტი ითვალისწინებდა ისტორიულ-მითოლოგიური პირველსაწყისების მაგალითებით, ქართულ ლიტერატურაში არსებული არქეტიპული პერსონაჟების რეპრეზენტაციას.
„ჩვენ ყველას გვაქვს რაიმე დაფარულის აღმოჩენის წრიალა სურვილი…“